چگونه اعتماد بنفس خود را افزایش دهیم؟

This text will be replaced with a player.
با توانایی ها و محدودیت های درونتان چگونه برخورد می کنید ، برای نظرات خودتان ، چقدر ارزش قائلید، از دیدگاه مردم نسبت به خودتان نگران هستید؟ بله درست حدس زدید ، از همان احساس و از همان اعتمادی صحبت می کنیم که باید به خودتان داشته باشید « اعتماد به نفس». تا به حال این موضوع فکر کردید ، که چرا اکثر افراد موفق اعتماد به نفس بالایی دارند!!! واضح است که موفقیت باعث ایجاد اعتماد به نفس نشده ، بلکه اعتماد به نفس دلیل اصلی موفقیت بوده و هست. این خودباوری است که آدم را به سوی موفقیت سوق می دهد. اگر احساس خوبی نسبت به خودتان دارید ، خودتان را دوست دارید و به نظرات و رفتار خود احترام می گذارید ، نشانه ی این واقعیت است که اعتماد به نفس سالمی دارید . اما اگر برای نظر خود ارزش قائل نیستید و آنطور که باید خود را قبول ندارید ، بدون شک به کمبود اعتماد به نفس مبتلا هستید و باید سریعاً آن را برطرف کنید . برای داشتن اعتماد به نفسی سالم و طبیعی ، حتما این ویدیو را ببینید.